Politika privatnosti

Tvrtka Tekstil-KA d.o.o.,Vinogradska 28, Koprivnica matični broj:01841033, OIB:93221233774(u daljnjem tekstu: tvrtka), prihvaća Politiku privatnosti s namjerom da svoje stranke i druge osobe upozna s namjerom i temeljem obrade osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje prilikom poslovanja te s pravom pojedinaca na tom području.
Tvrtka posvećuje posebnu brigu o zaštiti osobnih podataka. Svi proslijeđeni podaci su tretirani kao povjerljivi te se upotrebljavaju samo za upotrebu zbog kojeg su bili prikupljeni. S osobnim podacima upravlja iznimno pažljivo, uvažavajući mjerodavno pravo i najviše standarde njihovih postupaka. Za sigurnost osobnih podataka između ostalog brine s odgovarajućim organiziranim mjerama, u okviru postupaka rada i naprednim tehnološkim rješenjima te s vanjskim stručnjacima s namjerom za što bolju zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu tvrtka upotrebljava odgovarajući stupanj zaštite te fizičke, elektronske i administrativne mjere s kojima prikupljene podatke štiti pred nenamjernim ili nezakonitim uništavanjem, gubitkom, mjenjanjem, neovlaštenim razotkrivanjem osobnih podataka ili pred neovlaštenim pristupom do osobnih podataka koji su bili prikupljeni, spremljeni ili drugačije obrađeni.

Prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Službeni listi RS, br. 94/07 – službeno pročiščeni tekst – ZVOP -1 (hr. AZOP) su u politici o zaštiti osobnih podataka pokrivene sljedeće informacije:

– informacije o kontaktu osobe ovlaštene za zaštitu osobnih podataka,
– svrha obrade,
– osnove i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka pojedinaca,
– posredovanje podataka trećim osobama te u treće države,
– rok spremanja pojedinih vrsta osobnih podataka,
– prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
– pravo do podnošenja žalbe u vezi s obradom osobnih podataka.

Ime i kontaktni podaci administratora:
Administrator podataka je tvrtka TEKSTIL-KA d.o.o.,Vinogradska 28, Koprivnica
Direktorica: Zorica Klasan
Kontakt: info.kc@tekstil-ka.hr

Svrha obrade i osnove za obradu podataka

Obrada na osnovi ugovora:
Tvrtka obrađuje osobne podatke pojedinaca za ispunjavanje svojih obveza iz ugovora o odnosu i načinu prodaje.
U svrhe izvršavanja ugovora, sklopljenim s pojedincem, tvrtka, dok je to potrebno za izvršenje ugovora, obrađuje sve podatke koji su potrebni za ispunjenje ugovornih obveza. Isključivo su to podaci kao što su: ime i prezime, osobna ili službena e-mail adresa, kontaktni telefon.

Obrada na osnovi zakona:
Tvrtka može podatke o narudžbi i s narudžbom povezane podatke o pojedincu te osobne podatke pojedinca pohranjivati i obrađivati u svrhu naplate usluze odnosno materijala i izdaje računa.
Na osnovi postojećeg zakonodavstva mogu proizlaziti i drugi načini obrade za koje tvrtka ima pravnu osnovu za obrađivanjem i pohranjivanjem osobnih podataka.
Obrađivanje na osnovi zakonskog interesa koje tvrtka legitimno traži:
Tvrtka također može obrađivati podatke na temelju legitimnog interesa kojeg provodi poduzetnik ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako se podaci odnose na dijete. Kada je riječ o kontinuiranom korištenju prikupljenih podataka o pojedincu, tvrtka izrađuje procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.
Na osnovi legitimnog interesa tvrtka koristi osobne podatke takožer u svrhe mogućih ovrha, sudskih i izvansudskih ovrha.

Obrada na osnovi davanja suglasnosti o obradi osobnih podataka:

Obrada podataka može imati suglasnost o korištenju, koju pojedinac proslijedi tvrtki. Suglasnost se može odnositi na obaviještavanje o ponudi i uslugama, pogodnostima i unaprijeđenju usluga koje tvrtka nudi, profiliranje u odnosu na prijašnje i tekuće narudžbe ili kupovine te pripremu personaliziranih pogodnosti te profiliranje u odnosu na podatke iz kolačića aktivnosti na internet stranici tvrtke.
Komunikacija se provodi putem kanala na koje je pristao pojedinac. Svrha ovakvih informacija je pružiti usluge što bliže potrebama i željama pojedinca te pružiti pojedincima najbolje moguće korisničko iskustvo.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može u bilo kojem trenutku opozvati ili mijenjati svoj pristanak na isti način kao što je i dao suglasnost ili na drugi način određeno od strane tvrtke, pri čemu si tvrtka zadržava pravo do indetifikacije stranke. Promjena suglasnosti može se promijeniti i putem e-maila na info@tekstil-ka.hr. Opoziv ili promjena suglasnosti odnosi se samo na podatke obrađene na temelju suglasnosti. Važeća je posljednja suglasnost pojedinca koju je primila tvrtka. Mogućnost opoziva suglasnosti ne predstavlja ostavku prava u poslovnom odnosu pojedinca s tvrtkom, kao što je povlačenje iz ugovora.

Suglasnost može donijeti jedan od roditelja, udomitelja ili staratelja maloljetnog djeteta koji ne može, u skladu s odgovarajućim zakonom o suglasnosti takvu suglasnost dati sam. Takav pristanak ostaje na snazi sve dok jedan od roditelja, udomitelja ili skrbnika ili djeteta, kada zakonom dobije to pravo, ne opozove ili mijenja. Ako pristanak uključuje izravni marketing na temelju profila pojedinca, tvrtka može provoditi profiliranje pojedinca koristeći podatke iz kolačića na web stranicama tvrtke prošlih i tekućih kupnji (vrsta robe, količina, cijena) i osobne podatke dane u trenutku registracije ili nakon pristupanja kartici pogodnosti , što omogućuje izradu prilagođenih ponuda robe. Na temelju dobivenog profila, tvrtka pruža pojedincu prilagođenu ponudu ili informacije o ponudi, a primanje takve ponude ili informacija ne podrazumijeva nikakvu obvezu za pojedinca.


Ograničenja posredovanja osobnih podataka
Poduzeće može ovlastiti druge tvrtke i pojedince, gdje je to potrebno, za obavljanje određenih radova koji pridonose njegovim uslugama. U takvom slučaju, tvrtka također može prenijeti osobne podatke na tako pažljivo odabrane vanjske suradnike koji će sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka s tvrtkom odnosno sadržajno jednak dogovor ili drugi obvezujući dokument. Vanjskim suradnicima, tvrtka će pružiti takve podatke ili ih učiniti dostupnima samo u onoj mjeri koju zahtijeva određena svrha. Te podatke vanjski suradnici ne smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, ispunjavajući barem sve standarde za obradu osobnih podataka predviđenih primjenjivim zakonom. Vanjski suradnici su ugovorno vezani na tvrtku da poštuju povjerljivost vaših osobnih podataka.
Na temelju obrazloženog zahtjeva tvrtka također prenosi osobne podatke nadležnim državnim tijelima koja imaju pravnu osnovu za to. Tvrtka će, na primjer, odgovoriti na zahtjeve sudova, tijela za provođenje zakona i ostalih državnih tijela, što također može uključivati državne vlasti druge države članice EU.


Rok pohrane osobnih podataka
Rok pohrane podataka određuje se prema kategoriji pojedinačnih podataka. Tvrtka čuva podatke koliko god je potrebno za postizanje svrhe za koju je prikupljeno ili dalje obrađeno, ili do isteka roka za ispunjenje obveze ili zakonskog zadržavanja. U svrhu ispunjavanja ugovornih obveza, računovodstveni podaci i s računovodstvom povezani podaci o kontaktu pojedinaca mogu se čuvati do punog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka roka zastare u odnosu na pojedinačnu tražbinu koja može biti zakonski od jedne do pet godina. Računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost. Ako se podaci o prometu obrađuju na temelju pristanka pojedinca za marketing usluge ili prodaju robe, kao i za profiliranje ili stvaranje pogodnosti vlasnika kartica, te se informacije čuvaju i obrađuju 15 godina nakon što je pojedinac dao svoj pristanak.


Podaci potrebni za informiranje pojedinaca i slanje e-novosti obrađuju se na temelju pristanka pojedinca i čuvaju se i obrađuju još deset godina nakon što je pojedinac dao svoj pristanak.
Nakon isteka roka pohrane podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju.


Pravo pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka
Tvrtka osigurava da pojedinci ostvaruju svoja prava bez nepotrebnih odgoda i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka takvog zahtjeva. Tvrtka može produljiti rok za ostvarivanje pojedinih prava za najviše dva dodatna mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Ako tvrtka produži rok, obavijestit će pojedinca o svim takvim produženjima u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva zajedno s razlozima odgode.


Tvrtka prima zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka pojedinaca na adresu elektronske pošte info.kc@tekstil-ka.hr ili na adresu ,Vinogradska 28, Koprivnica. Pojedinac može zahtjev predati i na svim prodajnim mjestima tvrtke: Dubrava 153, 10000 Zagreb, Vinogradska 28, 48000 Koprivnica, Trg bana Jelačića 11, 48000 Koprivnica, Ljudevita Gaja 17, 42000 Varaždin
Kada pojedinac na kojega se podaci odnose primjenjuje zahtjev elektroničkim putem, informacije će se, kad je to moguće, dostaviti elektroničkim sredstvima, osim ako je podnositelju podataka potrebno drugačije. Ako postoji opravdana sumnja u identitet pojedinca koji podnosi zahtjev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, poduzetnik može zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta nositelja podataka.

Ukoliko su zahtjevi pojedinca, na kojega se podaci odnose, očito neutemeljeni ili prekomjerni, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, tvrtka ima pravo:

– naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove prijenosa podataka ili komunikacije ili provedbe tražene radnje, ili
– odbiti zahtjev.

Tvrtka pojedincu omogućuje sljedeća prava u vezi s obradom osobnih podataka:
1. pravo na pristupa podataka,
2. pravo na popravak,
3. pravo na brisanje (»pravo na zaborav«),
4. pravo na ograničenje obrade
5. pravo na prenosivost podataka,
6. pravo na prigovor.

1. Pravo na pristup podataka
Pojedinac na kojega se odnose podaci ima pravo dobiti potvrdu iz tvrtke da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na njega, te ukoliko se obrađuju, pristup osobnim podacima i dodatnim informacijama o obradi njegovih osobnih podataka, uključuju:

– svrha obrade;
– vrsta osobnih podataka;
– korisnici ili kategorije korisnika kojima će ili su osobni podaci bili otkriveni, osobito korisnici trećih država ili mežunarodnih organizacija;
-rok pohrane osobnih podataka
-postojanje prava da od administratora zahtijeva ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;
-pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
– kada osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve dostupne informacije koje se odnose na njihov izvor.
Na temelju zahtjeva pojedinca, tvrtka osigurava kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje traži pojedinac, tvrtka može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.

2. Pravo na popravak
Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati od tvrtke da ispravi netočne osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja. Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući podnošenje dodatne izjave.

3. Pravo na brisanje (»pravo na zaborav«)
Pojedinac na kojega se odnose podaci ima pravo zahtijevati od tvrtke da briše osobne podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja, a tvrtka je dužna izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja:

– kada osobni podaci više nisu potrebni za potrebe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
– kada pojedinac ukine suglasnost koja je osnova za obradu podataka, te ne postoji druga pravna osnova za obradu;
– kada se pojedinac protivi obradi na temelju legitimnog interesa tvrtke, te ne postoje važniji legitimni razlozi za njihovu obradu;
-kada je potrebno brisanje osobnih podataka kako bi se ispunili zakonska obveza u skladu s pravom EU ili slovenskim zakonom;
– u slučaju podataka koji su netočno prikupljeni od djeteta koji, prema mjerodavnom zakonodavstvu ne može dati takve podatke.

4. Pravo na ograničenje obrade
Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo zahtjevati od tvrtke ograničenje obrade, kada:
– pojedinac osporava točnost podataka, za period unutar kojega operater omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
– je obrada ilegalna i pojedinac se protivi brisanju osobnih podataka, a umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe;
– tvrtka osobne podatke više ne treba za obradu, nego ih pojedinac na kojega se odnose osobni podaci treba za provođenje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva;
– je pojedinac podnio prigovor u vezi s obradom, dok se ne potvrdi da prevladavaju pravni razlozi operatera nad pravnim razlozima pojedinca na kojega se odnose osobni podaci.

5. Pravo na prenosivost podataka
Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega, koje je proslijedio tvrtki, u strukturiranom, široko upotrebljavanom i stroju čitljivom obliku, te pravo prenijeti te podatke drugom operateru, bez da bi ga tvrtka kojoj su dostavljeni osobni podaci ometala, kada se obrada temelji na pristanku pojedinca ili ugovora te se obrada provodi automatiziranim sredstvima. Na zahtjev, tvrtka će, kada je to tehnički izvedivo, izravno prenijeti osobne podatke drugom operateru.

6. Pravo na prigovor
Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo na osnovi razloga koji povezani s njegovim specifičnim položajem, pravo prigovoriti obradi osobnih podataka u bilo koje vrijeme, ako se temelji na legitimnim interesima koje tvrtka ili treća strana poduzima. Poduzeće prestaje obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže neophodne osnove za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca na kojega se odnose osobni podaci, ili za izvođenje ili provođenje, ili obranu pravnih zahtjeva.
Pravo na podnošenje žalbe u vezi s obradom osobnih podataka
Pojedinac može potencijalnu žalbu poslati na adresu elektronske pošte info.kc@tekstil-ka.hr ili na adresu ,Vinogradska 28, Koprivnica. Pojedinac može zahtjev predati i na svim prodajnim mjestima tvrtke: Dubrava 153, 10000 Zagreb, Vinogradska 28, 48000 Koprivnica, Trg bana Jelačića 11, 48000 Koprivnica, Ljudevita Gaja 17, 42000 Varaždin
Također ima svaki pojedinac na kojega se odnose osobni podaci pravo predati žalbu izravno Informacijskom ovlašteniku ako smatra da obrada osobnih podataka u vezi s njim nije u skadu sa slovenskim zakonom ili pravila EU o zaštiti osobnih podataka. Ako je pojedinac tvrtki podnio zahtjev o pristupu informacijama te po primitku odluke tvrtke vjeruje da primljeni osobni podaci nisu osobni podaci, koje je zahtijevao, ili da nije dobio sve tražene podatke može, prije podnošenja tužbe Informacijskom ovlašteniku podnjeti žalbu kod tvrtke u roku od 15 dana. Tvrtka će donijeti odluku o prigovoru kao novi zahtjev u roku od 5 radnih dana.

Završne odredbe
Ukoliko se Pravila o privatnosti ne bave određenim područjima koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, se za te svrhe upotrebljava mjerodavno zakonodavstvo.
Tvrtka zadržava pravo izmjene Pravila o privatnosti, koje će tvrtka obavijestiti pojedinca tako što će ga objaviti na web stranici www.tekstil-ka.hr ,30 dana prije stupanja na snagu.
Ukoliko postoje pitanja o Politici privatnosti svaki pojedinac se može obratiti na tvrtku preko elektronske pošte, na adresu info.kc@tekstil-ka.hr.
Pravovaljanost Politike o zaštiti privatnosti
Politika o zaštiti privatnosti stupa na snagu 25. 5. 2018.